Menu

Tjänstepension

Skatteregler för Tjänstepensionsförsäkring

Nedanstående redogörelse är en kortfattad beskrivning av avdragsreglerna som gäller för tjänstepensionsförsäkring.


Inkomstbeskattning

Utfallande belopp beskattas som inkomst av tjänst. Premien är avdragsgill för arbetsgivarens pensionskostnader enligt följande.


Huvudregel

Enligt huvudregeln medges avdrag med högst 35 procent av den anställdes lön. Avdraget får dock inte vara större än 10 prisbasbelopp.

Räkenskapsårets eller närmast föregående räkenskapsårs lön kan användas vid beräkningen.


Kompletteringsregel

I de fall då det krävs större avsättningar kan avdrag medges med hela kostnaden för att uppnå avtalad pensionsnivå. Kompletteringsregeln är tillämplig om en eller fl era av följande tre förutsättningar föreligger.

1. Ändring av pensionsavtal

2. Nytt pensionsavtal vid förtida avgång

3. Otillräckligt tryggade pensionsutfästelser


Här finns en avdragsbegränsning vad gäller ålderspensionen.

Premier avseende efterlevandepension och annat riskskydd är emellertid avdragsgilla utan begränsning.

Lönebegreppet är detsamma som vid tillämpningen av huvudregeln.


Avdrag för tjänstepensionspremie medges upp till följande ålderspensionsnivåer:

Ålderspension före 65 år

• 80 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp

• 70 % av lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp

• 40 % av lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp

Ålderspension efter 65 år

• 20 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp

• 70 % av lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp

• 40 % av lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp

Med prisbasbelopp förstås det belopp som (enligt lagen om allmän försäkring) bestämts för beskattningsåret även om lönen för året dessförinnan använts.
 

Löneskatt

Arbetsgivare ska betala särskild löneskatt på för närvarande 24,26 % av premiebeloppet. För Frivillig ITP och ITP-liknande planer betalas inte

särskild löneskatt på den del av premien som avser Sjukpension vid sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan.


Förmögenhetsbeskattning

Försäkringen är inte en förmögenhetsskattepliktig tillgång.


Avkastningsskatt

Försäkringsbolaget är skyldigt att betala skatt på avkastningen på det förvaltade kapitalet. Skatten uppgår för närvarande till 15 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning av kapitalet. Avkastningsskatten är således inte en direkt utgift för en enskild kund utan påverkar endast tillväxten i försäkringen.

 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla