Menu

FÖRSÄKRINGSWARRANT I NPG LIFE & PENSION
 
Det huvudsakliga syftet med en försäkringswarrant är att på ett skatteeffektivt och juridiskt korrekt sätt låta en privatperson (anställd eller ägare till ett före-tag) få maximal del av värdetillväxten på en placering som företaget gör med överlikvida medel. 
Affärsupplägget ska som utgångspunkt ge företaget en marknadsmässig ränta samtidigt som det inte ska räknas som en skattepliktig förmån för privatpersonen. 
Av den anledningen bygger upplägget på den modell som Nobelpristagarna Black & Scholes framtagit.
 
VAD ÄR EN FÖRSÄKRINGSWARRANT?
En försäkringswarrant är en typ av köpoption där någon (normalt företagets ägare eller anställd) av företaget köper rätten till en eventuell värdeuppgång på vald fondportfölj, utöver en viss nivå i försäkringen. Detta sker genom att köparen betalar en premie för optionen till företaget. Innehavaren av optionen äger inte den underliggande tillgången, dvs. själva försäkringen, utan det gör företaget. 
Innehavaren har dock genom optionen rätt att få försäkringen överlåten på sig, inom löptidens period, och kan på så vis tillgodogöra sig eventuellt övervärde från försäkringen.
 
HUR GÅR MAN TILL VÄGA?
Steg ett är att företaget köper en engångsbetald kapitalförsäkring, Privilege Investment Bond, hos Altraplan Luxemburg.

I steg två ställer företaget ut en option till t.ex. ägaren av företaget (i egenskap av privatperson) med innebörden att denne har rätt att begära att få försäkringen överlåten på sig, inom löptiden som normalt är tre år, till ett i förväg bestämt lösenpris.
Lösenpriset är 10% mer än vad som företaget investerade i försäkringen. 
I samband med utfärdandet av optionen betalar bolagsägaren, i detta fall av sina privata FÖRSÄKRINGSWARRANT I NPG LIFE & PENSION

Det huvudsakliga syftet med en försäkringswarrant är att på ett skatteeffektivt och juridiskt korrekt sätt låta en privatperson (anställd eller ägare till ett företag) få maximal del av värdetillväxten på en placering som företaget gör med överlikvida medel. Affärsupplägget ska som utgångspunkt ge företaget en marknadsmässig ränta samtidigt som det inte ska räknas som en skattepliktig förmån för privatpersonen. Av den anledningen bygger upplägget på den modell som Nobelpristagarna Black & Scholes framtagit. medel, en premie för denna option. Priset varierar beroende på typ av fond, löptid, lösenpris, ränta, volatilitet, utdelning, etc. Normalt ligger dock priset i intervallet 3-5% av investerat belopp i försäkringen.

Steg tre är inom löptidens period. Innehavaren av optionen kan när som helst under denna tid bestämma sig för att utnyttja rättigheten att köpa försäkringen av företaget. Detta måste dock ske senast på periodens slutdag, vanligtvis då på försäkringens 3-årsdag. Naturligtvis utnyttjas optionen endast i de fall då den är värd mer än försäkringens fastställda lösenpris.
 
FONDER
Altraplan Luxembourg tillhandahåller ett brett utbud av aktiefonder i sin Luxemburg-baserade kapitalförsäkring, Privilege Investment Bond. 
Initialt kan kunden välja en eller flera fonder. Notera att fondbyte ej kan ske under löptiden. Detta då priset på optionen grundas på valet av fond/er.
 
SKATTER
Premien är inte avdragsgill för företaget vilket innebär att den betalas med av bolaget skattat kapital. Avkastningsskatt påca 1% av fondvärdet betalas årligen av företaget. Utfallande belopp från försäkringen är helt skattefritt. Att utnyttja optionen utlöser ingen beskattning för den anställde eftersom företaget överlåter kapitalförsäkringen till en ny ägare i enlighet med optionsavtalet och därför följer beskattningen denna tillgång. 
Företaget är skattskyldigt för vinsten som uppstår genom att privatpersonen köper försäkringen för 10% mer än placerat kapital. Väljer privatpersonen att inte utnyttja sin optionsrätt så kan premien för optionen utnyttjas i deklarationen som en avdragsgill kapitalförlust.
Två oberoende skattekonsulter har granskat denna försäkringswarrant och inte haft några negativa synpunkter eftersom priset på optionen beräknas korrekt enligt en vedertagen modell. 
Kontakta din försäkringsförmedlare eller NPG Life & Pension Sweden för att få ta del av den fullständiga granskningen.
 
RESULTAT
Exempel 1: Försäkringen har stigit i värde. 
Företaget väljer att placera 500 000 kr i en kapitalförsäkring och ger den anställde en option att köpa försäkringen för + 10%, det vill säga 550 000 kr inom tre år.
Den anställde betalar i detta fall ett optionspris om 3% till företaget baserat på den investerade försäkringspremien (500 000 kr x 3% = 15 000 kr).
Det är den insats som privatpersonen gör för att få möjlighet till avkastning på företagets placering. Om försäkringen haft en årlig nettotillväxt på 9% under dessa tre år har kapitalet vuxit till 647 514 kr. Den anställde utnyttjar då sin option och erhåller värdet varav 550 000 kr går tillbaka till företaget som lösenpris. Den anställde har på detta sätt erhållit resterande avkastning på bolagets placering, 94 600 kr genom en egen insats på endast 15 000 kr. Detta innebär en tillväxt i förhållande till optionspriset på hela 530% efter uttagsavgift. Ingen skatt ska betalas på beloppet eftersom ett uttag från en kapitalförsäkring är helt skattefritt i enlighet med gällande skatteregler.
Vad kostar alternativet lön?
För att få ut motsvarande i lön; 94 600 kr efter skatt, krävs 210 222 kr i lön före skatt (55% marginalskatt). Kostnaden för bolaget inkl. sociala avgifter skulle bli 278 376 kr.
 
Exempel 2: Försäkringen har sjunkit i värde
Skulle värdetillväxten vara mindre än lösenpriset utnyttjas inte optionen. 
Privatpersonen förlorar då den egna insatsen,
i exemplet 15 000 kr, vilket således är den maximala förlusten. Företaget har då kvar försäkringen och kan till exempel byta fonder, göra uttag eller ställa ut en ny option.

KOSTNADER
Företaget faktureras 8% av premien för hanteringen kring försäkringswarranten. Kostnaden är avdragsgill för bolaget. Det är ingen startavgift i försäkringen. 
Den årliga avgiften är 0,75% upp till 999 999 kr och från 1 000 000 kr sänks den till 0,60%.
Uttagsavgiften är redan från dag ett 0,45% då 10% årligen är fritt att återköpa.
 
 
 
 
 
 En Försäkringswarrant ger en privatperson rätt till maximal del av värdetillväxten på en placering som företaget gör.
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla